27.08.2012

Uuden jätelain ja WEEE-direktiivin mukanaan tuomat muutokset

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä kannettavien paristojen ja akkujen tuottajavastuuta koskevassa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia kevään ja kesän aikana. Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012, mutta tuottajavastuusäännöksiä aletaan soveltaa vasta toukokuulta 2013 alkaen lain siirtymäsäännöksistä johtuen. Myös tuottajavastuualoja koskevat asetukset ovat tällä hetkellä ympäristöministeriössä uudistustyön alla. Uusien asetusten on tarkoitus valmistua viimeistään toukokuuhun mennessä.

Lisäksi uuden sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin (ns. WEEE-direktiivin) käsittely saatiin usean vuoden jälkeen vihdoin päätökseen EU:ssa. Uusi direktiivi tuli voimaan 13.8.2012 ja se tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 14.2.2014 mennessä. Uusi direktiivi (2012/19/EU) korvaa vanhan WEEE-direktiivin (2002/96/EY).

Uusi laki antaa tuottajille ensisijaisen oikeuden jätehuollon järjestämiseen

Uudistunut jätelaki tuo muutoksia tuottajien ja muiden toimijoiden järjestämän jätehuollon väliseen suhteeseen. Tuottajilla on jatkossa lain turvin ensisijainen oikeus vastuulleen kuuluvan sähkö- ja elektroniikkaromun sekä paristojen ja akkujen jätehuollon järjestämiseen. Muut toimijat eivät saa enää perustaa tai ylläpitää rinnakkaisia keräys- tai vastaanottojärjestelmiä ilman yhteistyötä tuottajan kanssa. Myös keräykseen tai vastaanottoon liittyvien palvelujen tarjoaminen esimerkiksi kiinteistön haltijalle tai yrityksille on jatkossa kiellettyä ilman yhteistoimintaa tuottajan kanssa. 

Kunnilla on jatkossa oikeus täydentää sähkö- ja elektroniikkaromun tai käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen vastaanottoa ja kuljetusta osana omaa lakisääteistä jätehuoltoaan. Kunnan keräämä sähkö- ja elektroniikkaromu sekä käytetyt kannettavat paristot ja akut on kuitenkin aina toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Jatkossa muut toimijat saavat tarjota ainoastaan laitteiden uudelleenkäyttöön tai sen valmisteluun liittyviä palveluita ilman yhteistyötä tuottajan kanssa. 

Lain muutoksella pyritään vaikuttamaan erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromun kohdalla ilmenneisiin kermankuorintaongelmiin, jossa tuottajavastuujärjestelmän ulkopuoliset toimijat ovat haalineet itselleen arvojätteet jättäen tuottajien kustannettavaksi ainoastaan negatiivisen arvon omaavan jätteen jätehuollon. Ongelma koskee myös paristoja ja akkuja, sillä merkittävä osa positiivista raaka-ainearvoa omaavista akuista päätyy kierrätykseen laitteiden sisällä. 

Tuottajayhteisön perustamisesta ja vakavaraisuudesta säädetään nykyistä tarkemmin

Uuden jätelain mukaan tuottajayhteisöihin voi kuulua ainoastaan tuottajia. Tämän vuoksi tuottajayhteisöiksi ei voida enää hyväksyä sellaisia yhteisöjä, joiden jäseninä, omistajina tai osakkaina on muita kuin tuottajia. Lain tiukennus aiheuttaa toimenpiteitä myös nykyisille tuottajayhteisöille, joiden on tarkistettava muun muassa jäsenistönsä ja omistuspohjansa täyttääkseen uuden lain vaatimukset. Uudistuksella pyritään takaamaan tuottajille vaikutusvalta jätehuollon ja muiden tuottajavastuuvelvoitteiden toimeenpanossa.

Uusi laki määrää nykyistä tarkemmin myös tuottajayhteisöjen vakavaraisuudesta. Tuottajayhteisöillä on jatkossa oltava riittävät taloudelliset voimavarat toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi vähintään 6 kuukaudeksi eteenpäin. Tuottajayhteisöjen on uuden lain myötä varauduttava taloudellisesti entistä paremmin myös suhdannemuutoksista aiheutuviin poikkeus- tai häiriötilanteisiin.

Tuottajayhteisöjen on rekisteröidyttävä uudelleen tuottajayhteisöksi 1.5.2013 mennessä, jolloin myös edellä mainitut vaatimukset tulevat tarkasteltavaksi Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

SE-laitteiden jakelijoiden vastaanottovelvollisuus laajenee

Uuden jätelain myötä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jakelijoiden vastaanottovelvollisuus laajenee. 1.5.2013 alkaen kotitaloudet voivat palauttaa käytöstä poistuneen SE-laitteen kauppaan ostaessaan uuden vastaavan laitteen. Jakelijat vastaavat järjestämänsä vastaanoton ja tiedotuksen kustannuksista, tuottajat vastaavat puolestaan romun kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista jakelijoilta eteenpäin. Jakelijat eivät saa jatkossa antaa keräämäänsä romua muille kuin tuottajan lukuun toimiville kuljettajille.

Tuottajayhteisöt ja jakelijat suunnittelevat tällä hetkellä yhteistyössä kaupan SER-vastaanoton käytännön toteutusta. 

Kannettavien paristojen ja akkujen osalta kauppojen nykyiseen vastaanottovelvoitteeseen ei tule muutoksia.

Tuottajan ilmoitettava jakelijalle tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamisesta

1.5.2013 alkaen tuottajan on ilmoitettava tuotteidensa jakelijalle tuottajavastuuvelvoitteidensa hoitamisesta. Pirkanmaan ELY-keskus ja Kaupan Liitto valmistelevat tähän tarkoitukseen suunniteltua lomaketta, jonka avulla ilmoittamisvelvollisuus voidaan jatkossa hoitaa helposti.

Uusia aseita vapaamatkustajavalvontaan

Uusi jätelaki tuo mukanaan myös uusia aseita vapaamatkustajavalvontaan. Merkittävin uudistus jätelaissa on laiminlyöntimaksu, jonka Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä tuottajalle, joka ei ole liittynyt tuottajayhteisöön tai vaihtoehtoisesti rekisteröitynyt Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Laiminlyöntimaksun suuruus on yksi prosentti yrityksen liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Lisäksi laiminlyöntimaksu voidaan määrä tuottajalle, joka ei toimita vuosittaisia seurantatietojaan. Seurantatietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä laiminlyöntimaksu on puolestaan vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Maksu voidaan määrätä uudelleen vuoden kuluttua laiminlyönnin jatkuessa.

Uuden WEEE-direktiivin merkittävimmät muutokset

Uudessa direktiivissä säädetään muun muassa asteittain tiukentuvasta keräystavoitteesta. Vuodesta 2016 lähtien on kerättävä 45 % markkinoille lasketuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista; vuodesta 2019 lähtien tavoite on 65 % markkinoille lasketuista SE-laitteista tai vaihtoehtoisesti 85 % vuosittain syntyvästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrästä. Vuoden 2015 loppuun asti keräystavoitteena on nykyinen, vähintään 4 kiloa kotitalouksien SE-romua/asukas.

Nykyiset 10 WEEE-laiteluokkaa säilyvät 14.8.2018 asti, jonka jälkeen sähkö- ja elektroniikkalaitteet luokitellaan ainoastaan 6 laiteluokkaan. Uudet laiteluokat ovat 1) kylmälaitteet ja jäähdyttimet, 2) näytöt ja monitorit, 3) lamput, 4) suuret laitteet (mikä tahansa ulkomitta yli 50 cm), 5) pienet laitteet (ulkomitat alle 50 cm) sekä 6) pienet tietotekniikka- ja televiestintälaitteet (alle 50 cm).

Uuden direktiivin myötä jakelijan SE-laitteiden vastaanottovelvollisuus myös tiukentuu entisestään. Uudessa jätelaissa jakelijoiden vastaanottovelvollisuus rajoittuu ainoastaan uuden vastaavan laitteen ostotilanteisiin, mutta uuden direktiivin myötä osa jakelijoista joutuu jatkossa ottamaan pien-SERiä vastaan myös ilman ostovelvoitetta. Tiukentunut jakelijan vastaanottovelvollisuus koskee jatkossa niitä kauppoja, joiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntipinta-ala on vähintään 400 m2:tä.

Lue lisää:

Jätelaki (646/2011) 
Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus, jossa voi tutustua lain perusteluihin sekä muihin taustamateriaaleihin.
Uusi WEEE-direktiivi

Takaisin

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top