Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

SELT ry:n toimintasäännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SELT ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) toimia jätelain 646/2011 valtioneuvoston asetuksen 3.7.2014/519 mukaisena sähkö- ja elektroniikka-alan laitteiden tuottajien tuottajayhteisönä;
2) huolehtia EU:n WEEE-direktiiviä vastaavan Suomen lainsäädännön velvoitteiden täyttämisestä jäsentensä osalta;
3) kehittää ja edistää sähkö- ja elektroniikkaromun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja; sekä
4) tehostaa jäsentensä ympäristönsuojelutoimia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden elinkaaren aikana.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) huolehtii kierrätysjärjestelmiin ja -maksuihin liittyvien periaatteiden ja toimintamallien määrittelystä jäsentensä osalta;
2) huolehtii kierrätykseen liittyvien palveluiden tuottamisesta tai hankkimisesta sekä maksujen keräämisestä ja hallinnoinnista;
3) voi omistaa osakkeita yhdistyksen tarkoitukseen tai tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti liittyvää toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä ja mennä takaukseen niiden vastuista; sekä
4) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Toimialaryhmät

Yhdistyksen toimialaryhmiä ovat

1) suuret kodinkoneet;
2) pienet kodinkoneet;
5) valaistuslaitteet;
6) sähkö- ja elektroniikkatyökalut;
7) lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet;
8) terveydenhuollon laitteet;
9) tarkkailu- ja valvontalaitteet;
9B) palovaroitinlaitteet; sekä
10) automaatit.

Toimialaryhmä laatii itsenäisesti ehdotuksia yhdistyksen hallitukselle kyseistä toimialaryhmää koskevasta keräystoiminnasta sekä mahdollisista kierrätysmaksuista. 

Yhdistykseen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä perustaa eri tuoteryhmiä edustavia toimialaryhmiä.

5 § Jäsenyyden edellytys

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen:

1) varsinaiseksi jäseneksi ja samalla yhden tai useamman toimialaryhmän jäseneksi vakavaraisen oikeuskelpoisen yhteisön, joka on jätelaissa tarkoitettu tuottaja tai valtuutettu edustaja, valmistaa, myy omalla tuotemerkillään tai maahantuo yhdistyksen toimialaryhmiin kuuluvia laitteita, sekä
2) yhteistoimintajäseneksi jäsenyhteisöjä lähellä olevaa toimintaa harjoittavan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteistoimintajäsenen taloudellinen velvoite yhdistykselle rajoittuu liittymismaksuun ja vuosittaiseen jäsenmaksuun. Yhteistoimintajäsenen oikeudet yhdistyksen kokouksessa rajoittuvat läsnäolo- ja puheoikeuteen.

6 § Jäseneksi liittyminen

Tahto liittyä yhdistyksen ja samalla yhden tai useamman toimialaryhmän jäseneksi ilmaistaan kirjallisesti yhdistyksen hallituksen vahvistamalla lomakkeella. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus kuultuaan asianmukaisia toimialaryhmiä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on osoitettava täyttävänsä 5 §:ssä mainitun edellytyksen sekä sitouduttava noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenyys tulee lopullisesti voimaan vasta, kun hakija on suorittanut yhdistyksen liittymis- ja vuosimaksut.

Hallituksen tulee tarvittaessa hankkia lisäselvityksiä hakijan liiketoiminnasta, taloudellisesta tilasta ja liittymistä edeltävää aikaa koskevista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä koskevista vastuista. Näin saatuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina. 

7 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa irtisanomista seuraavan kalenterivuoden alussa edellyttäen, että irtisanominen on tehty syyskuun loppuun mennessä. Mikäli irtisanominen on tapahtunut loka-joulukuun aikana, jäsenyys lakkaa vuoden kuluttua irtisanomisesta, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

Yhdistyksestä eroava jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, mutta on velvollinen täyttämään jäsenenä ollessaan tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan sekä suorittamaan jäsenelle kuuluvat maksut irtisanomisajalta.

Jäsen menettää yhdistyksestä erotessaan kaikki oikeutensa yhdistykseen ja sen omaisuuteen.

8 § Erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

1) toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta;
2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; tai
3) ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.

Yhdistyksestä erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, mutta on velvollinen täyttämään jäsenenä ollessaan tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan sekä suorittamaan jäsenelle kuuluvat maksut irtisanomisajalta.

Jäsen menettää yhdistyksestä erotettaessa kaikki oikeutensa yhdistykseen ja sen omaisuuteen.

9 § Ilmoitukset ja tilastotiedot

Yhdistyksen jäsen on velvollinen määräajassa antamaan yhdistykselle yhdistyksen kokouksen tai hallituksen määräämien liittymis-, vuosi-, kierrätys- ja muiden maksujen määräämistä varten tarvittavat tiedot. Hallituksen päätöksellä voidaan suorittaa jäsenyritysten yhdistykselle antamien raportointitietojen oikeellisuuden tarkastuksia jäsenten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen määräajassa antamaan yhdistykselle lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi tai muussa yhdistyksen ja sen jäsenistön etujen ajamisessa tarvittavat tilastotiedot.

Jäseniä ja niiden liiketoimintaa koskevia tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina.

10 § Kustannukset

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat toimialansa mukaisiin toimialaryhmiin ja vastaavat toimialaryhmänsä sisällä toimialaryhmään kuuluvien käytöstä poistuneiden laitteiden operatiivisista ja hallintokuluista toimialaryhmään kuuluvien jäsenten Suomen markkinaosuuden mukaisessa suhteessa kustannusten aiheuttamisperiaatteella.

Ammattilaitteiden toimialaryhmien (muut kuin kotitalouksissa käytettävät laitteet) jäsenet vastaavat keräysverkostosta aiheutuvista kustannuksista vain siltä osin kun ne käyttävät keräysverkostoa vastaanottokanavana asiakkailtaan palautuvien laite-erien kierrätykseen ohjaamisessa.

Kustannusjako toimialaryhmien välillä perustuu todellisiin volyymin mukaisiin keräys-, kierrätys- ja hallinnollisiin kustannuksiin.

11 § Maksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja vuosimaksun, joiden suuruuden hallitus päättää. Uusi jäsen suorittaa täyden vuosimaksun liittymisvuodelta riippumatta siitä, milloin se on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi.

Liittymis- ja vuosimaksut on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Yhdistyksen kokous voi päättää tarvittavista lisämaksuista. 

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään viimeistään toukokuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus tai tilintarkastajat pitävät sitä tarpeellisena tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. 

13 § Yhdistyksen kokouskutsu

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen sekä ilmoitus niistä asioista, jotka siinä tulevat käsiteltäviksi on lähetettävä yhdistyksen jäsenyhteisöjen toimitusjohtajille tai yhdistyksen rekisteriin merkityille jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse. 

14 § Etäyhteydellä osallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen etäyhteydellä ennakko-osallistumisena seuraavasti:

1) Kokouskutsun saatuaan jäsen ilmoittaa määräaikaan mennessä osallistuvansa yhdistyksen kokoukseen etäyhteydellä
2) Ilmoittautumisajan päätyttyä etäosallistumisesta ilmoittanut jäsen saa esityslistan ja muut kokousmateriaalit samoin kuin muut kokoukseen ilmoittautuneet
3) Jäsen ilmoittaa yhdistyksen ilmoittamaan määräaikaan mennessä ennen kokousta kantansa jokaiseen esityslistan kohtaan (kannatetaan/ei kannateta)
4) Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

15 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1) pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta; 
2) hallituksen edellistä toimintavuotta koskevan kertomuksen, edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilintarkastajien niistä antaman lausunnon käsittely; 
3) tilinpäätöksen vahvistaminen; 
4) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle; 
5) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistamisen; 
6) hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten vaali;
7) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varamiehen tai tilintarkastusyhteisön valinta; 
8) muut asiat, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi; sekä 
9) yhdistyksen jäsenten esitykset, jotka on hallitukselle osoitettuna jätetty hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistykseen nimetylle asiamiehelle kirjallisesti tai vastaanottokuittauksin vahvistettuna sähköpostitse ennen maaliskuun 15. päivää.

16 § Äänestys

Kullakin jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Kukaan yhdistyksen jäsenistä ei voi äänestää useammalla kuin viidellä (5) valtakirjalla.

Äänestykset ja vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksen osanottajista vaadi äänestystä suljetuin lipuin. Kokouksessa läsnä olevien osallistujien ääniin lasketaan mukaan etäyhteydellä ennakko-osallistuneiden äänet.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 

17 § Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat

Yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja tarkastavat kokouksen siihen valitsemat jäsenet. 

18 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä, jotka yhdistyksen kokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa heti yhdistyksen kokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, voidaan ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa valita uusi henkilö eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

19 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti;
4) edustaa yhdistystä suhteissa viranomaisiin ja kolmansiin tahoihin;
5) päättää yhdistyksen käyttämien asiamies-, kierrätys- ja muiden palveluiden ostamisesta ja toimihenkilöiden palkkauksesta;
6) laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta sekä esittää tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle;
7) päättää esityksestä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä päättää liittymis- ja vuosimaksuista sekä tarvittavista kierrätysmaksuista; sekä ehdotus lisämaksusta vuosikokoukselle 
9) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

20 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kaksi (2) hallituksen jäsentä voi vaatia puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on hallituksen kokouksessa saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 

21 § Yhdistyksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

22 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistykseen nimetty asiamies yksin tai hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai joku heistä erikseen muun hallituksen jäsenen kanssa.

23 § Rahastot

Yhdistyksen kokous voi perustaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi toimivia rahastoja. 

24 § Kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kirjanpito ja kustannusseuranta tehdään toimiala- tai tuoteryhmäkohtaisesti siinä määrin, kuin se on mahdollista ja kustannustehokasta.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu, perusteltu lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. 

25 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous.

Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat tulee käyttää purkamisesta päättävässä kokouksessa määritellyllä tavalla yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.

SELT ry:n säännöt päivitetty 22.5.2015